Protokollsanteckning, barn- och ungdomsnämnden

I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför ska Karlstad ha en jämlik kunskapsskola, med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Alla kommunens skolor ska vara bra skolor som förmedlar kunskap, bildning och demokratisk fostran. Det är vårt absoluta mål att alla grundskoleelever ska vara behöriga till gymnasiet efter årskurs nio.

Alla barn och unga ska ges samma möjligheter att utvecklas, och få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Därför måste skolan bli betydligt bättre på sitt kompensatoriska uppdrag och erbjuda likvärdig utbildning.

För att höja resultaten i grundskolan krävs bl a satsningar på ökad grundbemanning. Kontinuitet och tidiga insatser är av avgörande betydelse. Skolan måste bli mer jämlik och kompensera bättre utifrån socioekonomiska faktorer. Föräldrars utbildningsbakgrund, hemförhållanden och vilket bostadsområde eleven bor i påverkar idag i alltför stor utsträckning möjligheterna att nå kunskapsmålen. Samhället måste ta ett större ansvar för att utjämna dessa skillnader i grundförutsättningar, lika möjligheter kräver olika resurser.

Barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Det medför ett stort lidande för de drabbade, sämre skolprestationer och ökad kostnad för samhället. Problemen upptäcks ofta under skoltiden och en väl fungerande elevhälsa och tidiga insatser är nödvändiga. Barn och unga som inte får det stöd de behöver i skolan riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Vi vill säkerställa att alla barn och elever får det stöd och den stimulans de behöver.

Mot bakgrund av detta har vi idag lagt ett förslag till internbudget där vi yrkar på satsningar på grundbemanning inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola, samt att en del av statsbidraget för likvärdighet riktas till Fredricelund, Fröding och Kronoparken, i enlighet med tidigare riktade medel till ”Social oro”. I övrigt ställer vi oss bakom förvaltningens förslag som innebär satsningar på elevhälsa, digitalisering samt ökad resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer.

Anna Dahlén Gauffin (S)
1:e vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.