Interpellation till Per-Samuel Nisser (M) ang. förebyggande arbete mot prostitution och människohandel

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-15 §10 att bifalla en motion från Socialdemokraterna som innebar att kommunen skulle initiera ett förebyggande arbete mot prostitution och människohandel i samarbete med polis, näringsliv och andra berörda organisationer.

Arbetet återrapporterades till kommunfullmäktige 2017-11-21 §12 där beslutet blev att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna och koordinera det förebyggande arbetet mot människohandel och prostitution i Karlstad. Nämnden fick också i uppdrag att tillsammans med berörda verksamheter fortsätta att utveckla och utforma insatsen ”Karlstad mot människohandel”.

I samband med återrapporteringen i kommunfullmäktige, så redovisades också en 10-sidig rapport med rubriken ”Förebyggande arbete mot människohandel och prostitution i Karlstad”.

Det har nu gått två år sedan denna återrapportering i kommunfullmäktige och frågan bör aktualiseras igen. Nyligen genomfördes en uppmärksammad och skrämmande föreläsning kring fenomenet ”sugardating”. Det återstår mycket att göra i frågan.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

1. Hur bedrivs det förebyggande arbetet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut?
2. Hur utformades insatsen ”Karlstad mot människohandel”?
3. Aktualiseras frågan om människohandel och prostitution vid kommunens möten med polisen?
4. Flera nämnder är involverade i det förebyggande arbetet. På vilket sätt sker uppföljning i kommunstyrelsen?

Karlstad 2019-10-16

Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.