Motion om ”NPF-säkring” inom grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har idag generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång både inom grundskolan och i gymnasiet. Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre och det finns en betydligt högre andel elever med NPF som har en så kallad ofrivillig/problematisk skolfrånvaro. Barn och ungdomar med NPF riskerar också att utveckla psykisk ohälsa i större utsträckning.

I skolmiljön behöver ett antal förutsättningar vara på plats för att det ska fungera bra för barn och unga med NPF. Källbrinksskolan i Huddinge är en skola som kan tjäna som gott föredöme här i sitt arbete med ”NPF-säkring” av skolmiljön. De har arbetat med NPF-säkringen i fyra steg: organisation, utbildning, struktur (anpassning av fysisk miljö och pedagogiska anpassningar) samt vidmakthållande och vidareutveckling av organisationen. Källbrinksskolan har samarbetat bland annat tillsammans med intresseföreningar som har god kunskap om NPF.

Mer information finns här: https://www.huddinge.se/kallbrinksskolan/om-skolan/npf-sakring/

I Karlstad har man genomfört en utbildning i förskolan och grundskolan inom NPF, så inom dessa verksamheter har man tagit ett av stegen mot NPF-säkring, men det kvarstår flera steg för att det ska fungera fullt ut. Det krävs även organisatoriska förändringsarbeten och arbete med struktur (anpassningar av fysisk miljö och pedagogiska anpassningar). Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen har inte genomfört denna utbildning.

Förslag:

1. Barn och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring kan genomföras i grundskolorna, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Karlstads kommun.

Karlstad 2019-09-23

Anna Dahlén Gauffin (S)
Dekan Izat (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.