Tänk på barnen i stadsplaneringen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem och det måste byggas nytt för att det ska finnas bostäder åt alla. Vi Socialdemokrater vill se förtätningar i befintliga bostadsområden, vi vill se fler bostäder i våra mindre tätorter och på landsbygden och vi vill se en helt ny modern och hållbar stadsdel i Karlstad. Samtidigt måste förtätning ske så att den kommunala servicen i området beaktas.

När man bygger nytt i befintliga bostadsområden, måste det ingå i planeringen att de barn och elever som beräknas tillkomma får plats i befintliga skolor och förskolor i närområdet, alternativt att kommunen planerar för nya förskolor eller skolor i området.

Just nu behandlas en detaljplan för kvarteret Hybelejen på Herrhagen (Verkstadsgatan), där vi socialdemokrater i barn- och ungdomsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden anser att planeringen brister.

De barn som bor på Herrhagen har Herrhagsskolan som ”anvisningsskola”, det vill säga de ska i första hand gå där. Herrhagsskolan är en skola som det redan idag är ett högt tryck på. Det kan inte säkerställas att det finns tillräckligt med elevplatser på skolan, om man bygger enligt den detaljplan som nu behandlas.

Planeringen är inte bara viktig avseende antalet platser i förskolor och skolor. Det är också viktigt att säkerställa trygga och säkra skolmiljöer, med tillräckligt stora ytor för lek och aktivitet.

Förskolans lokaler och utemiljöer ska vara utvecklande, hälsosamma och säkra, samt erbjuda en god arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi anser att Boverkets allmänna råd om en friyta om 40 kvm/barn bör tillämpas i så hög utsträckning som möjligt. Den befintliga förskolan, som ligger i anslutning till den planerade nybyggnationen, har idag en friyta om 23 kvadratmeter per barn, och risk finns att denna minskar om detaljplanen går igenom.

Vi ser också med oro på hur byggnationen bidrar till ökad trafik i området, samt saknar en ordentlig konsekvensanalys över hur byggnationen påverkar den befintliga förskolan.

Socialdemokraterna i Barn- och ungdomsnämnden säger nej till detaljplanen i nuvarande form och Socialdemokraterna i teknik- och fastighetsnämnden har begärt en konsekvensanalys kring situationen för förskoleverksamheten i den fortsatta hanteringen. Vi måste tänka på barnen i stadsplaneringen och säkerställa att det finns förskolor och skolor till alla barn i närområdet.

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S), 1:e vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.