Alla ska ha en chans i skolan

Idag hälsar vi Karlstads grundskole- och gymnasieelever, lärare och övrig personal välkomna till ett nytt, spännande och lärorikt läsår.

I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför vill vi socialdemokrater ha en jämlik kunskapsskola med höga kunskapsresultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Alla kommunens skolor ska vara bra skolor som förmedlar kunskap, bildning och demokratisk fostran.

Skolan ska vara en plats för lärande där det finns utrymme för rofyllda studier i en stimulerande och kreativ miljö. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga varje dag. Det ska råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier, och ett ömsesidigt respektfullt bemötande ska prägla relationerna mellan alla som vistas inom skolans områden.

Lusten att lära ska uppmuntras genom en tro på elevernas förmåga att lyckas och skolan ska vara garant och förmedlare av förväntningar och framtidstro. För att höja resultaten i grundskolan krävs mer resurser och satsningar på ökad grundbemanning, mindre klasser och bättre kompetensutveckling för alla pedagoger. Kontinuitet och tidiga insatser är av avgörande betydelse.

Skolan måste bli mer jämlik och kompensera bättre utifrån socioekonomiska faktorer. Föräldrars utbildningsbakgrund, hemförhållanden och i vilket bostadsområde eleven bor i påverkar idag i alltför stor utsträckning möjligheterna att nå kunskapsmålen. Samhället måste ta ett större ansvar för att utjämna dessa skillnader i grundförutsättningar, lika möjligheter kräver olika resurser. Inga avgifter för aktiviteter eller krav på eleverna att själva stå för digitala hjälpmedel ska finnas i skolan. Varje elev ska istället erbjudas stöd och stimulans för att komma så långt som möjligt i sin utveckling.

Lärare ska värderas högt och premieras för att de har ett av samhällets viktigaste jobb i att utbilda och fostra barn och ungdomar till kunniga, självständiga och demokratiska medborgare. Deras kompetens och specialkunskaper ska tas tillvara och användas på bästa sätt. Det bör också undersökas om fler yrkeskategorier med skiftande kompetenser kan användas i stödjande syfte inom skolans verksamhetsområde.

En hög personaltäthet i skolan är nödvändig för att alla elever ska bli sedda och få den hjälp och det stöd de behöver för att nå målen. En hög personaltäthet ökar också personalens möjlighet till planering, uppföljning och dokumentation, och minskar arbetsbelastningen, vilket leder till minskad stress och färre sjukskrivningar.

För oss Socialdemokrater är det självklart att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att klara skolan. Det görs mycket bra i våra verksamheter redan idag i Karlstad men vi vill fortsätta att utveckla och förbättra förutsättningarna för alla elever att nå målen.

Anna Dahlén Gauffin (S)
1:e vice ordf. Barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S)
1:e vice ordf. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.