(S)-budget i Karlstads kommun: Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad

Stor satsning på personalen i vård- och omsorg

 

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt förslag till budget för Karlstads kommun 2019—2021. Förutsättningarna är desamma som majoritetens, 1 % uppräkning 2019 och 2020, 2 % 2021. Oförändrat skattesats 21,75.

Socialdemokraterna går till val på löftet om att ta bort de delade turerna inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter som omfattar äldreomsorg (vårdboenden och hemtjänst) och funktionsstöd (stöd till personer med funktionsvariationer). Nämndens budget förstärks med totalt 40,3 miljoner under tre år. De delade turerna kommer att vara avskaffade år 2022.

”Vi ser det här som en viktig arbetsmiljöfråga och en jämställdhetssatsning. Frågan om delade turer lyfts varje gång vi träffar företrädare för Kommunal. Nu ska de bort under den kommande mandatperioden, om Socialdemokraterna får förtroendet att vara med och styra i kommunen”, kommenterar kommunalråd Linda Larsson.

Andra viktiga skillnader mellan Socialdemokraternas och majoritetens budgetförslag:

 

Mer pengar till skolan och tydligare prioritering

Socialdemokraternas budget innehåller 33,8 miljoner i budgetförstärkning 2019 i jämfört med majoritetens 30 miljoner. Detta utöver uppräkning och demografiska tillägg, som är lika. Pengarna ska användas till grundbemanning, pedagogisk personal, förstärkning av elevhälsan, stöd till barn med särskilda behov och en familjecentral i Vålberg. Vi vidhåller också vårt tidigare förslag om att göra kulturskolan avgiftsfri. Familjens ekonomi ska inte vara avgörande för möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet.

Inom Karlstads-Hammarö gymnasienämnd avsätter vi 2 miljoner mer än majoriteten till ökad måluppfyllelse. Att klara en gymnasieexamen är ofta avgörande för möjligheten att få sitt första jobb 

 

Trygghet och jämlikhet

Socialdemokraterna vill genomföra ett omfattande projekt för ökad trygghet och jämlikhet. Vi ser att det är stora skillnader i levnadsvillkor mellan våra bostadsområden. Det skiljer i utbildningsnivå, hälsa, inkomst med mera, så kallade socioekonomiska faktorer. Vi vill att dessa skillnader ska minska. Det är ett långsiktigt arbete. Projektet ska arbeta både strategiskt på kommunledningsnivå med att ta fram förslag på konkreta insatser och operativt ute i bostadsområdena. 3 miljoner kronor under tre år tas från eget kapital (tidigare överskott) under kommunstyrelsen och 7 miljoner under två år på investeringsbudgeten. Totalt 23 miljoner. Vi föreslår också att en förnyad socioekonomisk analys tas fram över kommunens olika stadsdelar och bostadsområden. Ett viktigt beslutsunderlag vid framtida resursfördelning och prioriteringar. Det är angeläget att erbjuda avgiftsfria fritidsaktiviteter och vi avsätter medel för att göra Sundstalägret avgiftsfritt.

 

Allaktivitetshus i Skåre och Kronoparken och riktade miljoner till ytterområdena

Det finns skillnader också i investeringsbudgeten. Vi satsar inte på gång- och cykelbron på Råtorp och med anledning av den nyligen framlagda ridsportutredningen, så avvaktar vi med investeringen i Färjestads ridklubb. Vi uppgraderar den föreslagna sporthallen i Skåre till ett allaktivitetshus med möjligheter till samlingslokaler. Vi avsätter 50 miljoner i investering i jämförelse med majoritetens 35 miljoner.

Vi kan också konstatera att vi äntligen är överens i kommunen om satsningen på att samlokalisera bibliotek och fritidsgård vid Fröding Arena på Kronoparken, en satsning som Socialdemokraterna drivit, och budgeterat, under flera år. Det är en del i det Kronoparkslyft som Socialdemokraterna presenterat nyligen. En annan del är att fritidsbanken, som är en succé, behöver nya lokaler och mer personal.

Vi avsätter en miljon vardera till områdena Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse. Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Pengarna ska fördelas i samråd med medborgare och föreningar.

 

Utveckling av Skutbergets friluftsområde

Socialdemokraterna är tydliga med att vi ser utvecklingen av Skutberget som en dubbel satsning. Etablering av Muminvärlden för att höja attraktiviteten i besöksnäringen och en satsning på Skutbergets friluftsområde.

Oavsett etableringen, så vill vi genomföra åtgärder för att utveckla Skutbergets friluftsområde. Vi avsätter 15 miljoner i investeringsbudgeten för detta år 2020.

 

Dags för maktskifte

Det har stor betydelse vem som styr på lokal, regional och nationell nivå. Den S-ledda regeringen har ökat statsbidragen till kommunsektorn och för Karlstads del har det betytt 260 miljoner i år 2018, varav 110 miljoner till skolan.

För att genomföra de förslag vi presenterar i vårt budgetförslag, måste vi självklart ingå i en majoritetskoalition. Vi har suttit i opposition i åtta år och drivit en konstruktiv oppositionspolitik, men också ägnat oss åt politikutveckling och fört många samtal med karlstadsborna. Det är dags för ett nytt ledarskap i kommunen som präglas av omvärldsspaning, nyfikenhet och öppenhet för nya lösningar. Ett ledarskap med högre ambitioner, som antar dagens utmaningar och stakar ut en tydlig färdriktning framåt. Socialdemokraterna är ett handlingskraftigt alternativ som vill vara karlstadsbornas förstahandsval den 9 september.

 

Hela Karlstad ska framåt tillsammans!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.