100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Bilaga till budgeten 2017-06-02

Tillväxtcentrum

1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår

2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker

3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum

4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete

5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande

6. Se över företagsinformation på hemsidor och i tryckt material – En tydlig väg in!

7. Inför Timbanken enligt Halmstadsmodellen – fri konsultation för företag

8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt

9. Säkerställ att även nämnderna genomför företagsbesök enligt tidigare beslutat åtagande

10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna

11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation

12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskott

13. Tillväxtutskottet ska även ansvara för de strategiska arbetsmarknadsfrågorna

14. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag

15. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se

16. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik

17. Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter

18. Ungdomsanställningar i kommunen enligt Örebros modell

19. Inför Starta eget-hjälp för hantverksyrken

20. Feriearbeten för fler ungdomar

21. Ta till vara på entreprenörskap och företagskompetens hos nyanlända

22. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR)

23. Ökat samarbete inom besöksnäringen

24. Ökat samarbete kring Karlstad Airport

25. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen

26. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden

27. Se över grafisk profil och kommunikationsmaterialet avseende KBR

28. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen

29. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel

30. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad

31. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik

32. P-ledningssystem på plats snarast

33. Fler parkeringsplatser innan stadsomvandlingen drar igång

34. Verka för fler B och C-lägen – förläng handelsstråken

35. Mer gröna inslag på gågator och torg

36. Fler kulturella inslag på gågator och torg

37. Flexiblare regler för torghandeln – tex kunna hyra plats en dag och ha sin bil som lager

38. Förbättra belysningen i centrum

39. Se över kollektivtrafikutbudet till Välsvikens handelsområde

Etableringar

40. Fastställ en rutin för hantering av företag som hör av sig med intresse för att etablera sig i Karlstad

41. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar

42. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna

43. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande

44. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande

45. Medverka till fler mentorskap

46. Anställ en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som fokuserar på kvinnors företagande

47. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet

48. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag

49. Ta fram den beslutade handlingsplanen för mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där

50. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

Näringslivsorganisationer

51. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)

52. Bjuda in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden

53. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province och Compare

Infrastruktur

54. Utveckla flygtrafiken och verksamhetsmark vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet

55. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet

56. Utreda hur hamnområdet i Karlstad ska utvecklas

57. Utreda var i Karlstad det är lämpligast att placera en logistikpark

Upphandling

58. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar

59. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar

60. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet

61. Genomför innovationsupphandlingar

62. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav

63. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet

64. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande

65. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad

66. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad

67. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad

68. Inför entreprenörskap i grundskolan

69. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter

70. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun

71. Besöka näringsidkare i Karlstads mindre tätorter

72. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum

73. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand

74. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen

75. Bilda ett destinationsbolag i samverkan med marknadens aktörer

76. Utveckla fler besöksmål i Vänerskärgården

77. Se över destinationsvarumärket grader Karlstad

78. Ta fram fler centrala ställplatser för husbilar

79. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang

Markanvisning/företagslokaler/bostäder

80. Utred ett helt nytt bostadsområde i Karlstad i dialog med Karlstadbor och företag

81. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning

82. Öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB

83. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen

84. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark

85. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb

86. Viktigt med statliga myndigheter för det samlade näringslivsklimatet

87. Färdigställa strategin för fler statliga jobb 88. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad

Sociala kooperativ

89. Viktigt med sociala kooperativ för det samlade näringslivsklimatet

90. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas

Innovationssystemet

91. Tydliggör kommunens roll och uppgift i innovationssystemet

92. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’

93. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital

94. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning

95. Inför fler e-tjänster

96. Spåra och följa sina pågående ärenden – vem handlägger, när kan ett beslut förväntas?

97. Skapa tillståndsteam som Halmstad gjort där företag får träffa flera handläggare på samma gång

EU-medel

98. Verka för att Karlstads kommun skickar in fler ansökningar till EU:s olika program och fonder

99. Tydligare samverkan med Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och näringslivet för att stärka våra projekt och undvika dubbelarbete

100. Inrätta ett regionalt EU-forum för att stärka kunskapen och intresset kring de här frågorna

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.