Revidering av policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’

Policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’ har inte reviderats sedan 2002 och det är nu hög tid för en översyn och uppdatering. Det står till exempel inget om hur policyn ska följas upp eller vilka sanktioner som är aktuella om brott mot reglerna i policyn uppdagas. Vidare kan rutinerna exempelvis kring den sk intressentlistan behöva förtydligas så att rätt person får möjlighet när en jakträtt är vakant.

I nuvarande policy står att läsa: ”Syftet med viltvården på kommunens mark utanför samlad bebyggelse är att främja rika förekomster av samtliga förekommande arter med en så varierad och naturlig sammansättning som möjligt. Avskjutning ska i huvudsak betingas av det som erfordras för att nå detta syfte.”

 Förslag:  

  1. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny policy alternativt riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark
  1. Det reviderade styrdokumentet ska även innehålla rutiner för uppföljning samt lämpliga sanktionsåtgärder om brott mot reglerna uppdagas.

 

Karlstad 2016-01-12

Anders Tallgren (S)                                   Ingela Agneblad (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.