Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga.

Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem som finns kvar under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbart i miljön.

Kemikalieinspektionen har i en delredovisning till regeringen av handlingsplanen för giftfri vardag pekat på risken för att högfluorerade ämnen orsakar mycket långsiktiga problem genom föroreningar av grundvattnet. Högfluorerade ämnen upptäcktes år 2011 i dricksvatten från Tullinge vattenverk, vilket ledde till att vattenverket stängdes.

I Sverige har 23 olika högfluorerade ämnen upptäckts hos människor och vilda djur. Tidstrenden för människan är att halterna av några högfluorerade ämnen i blodet minskat, som till exempel det förbjudna PFOS. Halter av andra högfluorerade ämnen ökar, som PFBS och PFHxS.

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i naturen, lättrörliga i mark och vatten samt kan vara modeller mindre bioackumulerande. Gruppen består av många hundra olika kemiska ämnen. Några är dessutom klassificerade som skadliga för fortplantningen. Endast för en bråkdel av ämnena finns det grundläggande kunskap om deras giftighet. Ett högfluorerade ämne (PFOS) är i dag förbjudet genom att det är globalt reglerat i Stockholmskonventionen.

Grundvattnet i några svenska kommuner är kraftigt förorenat med högfluorerade ämnen. Den mest sannolika källan är tidigare användning av brandsläckningsskum som innehöll PFOS på brandövningsplatser framförallt vid flygfält. Grundvattnet kan ha förorenats under många årtionden efter att brandskummet slutat användas.

På grund av stora kunskapsluckor både om högfluorerade ämnens förekomst i miljön och om deras farliga egenskaper ser vi med oro på möjliga långsiktiga effekter på människa och miljö. Vi ser med särskild oro på den förorening av grundvattnet som kommer att fortgå under kommande årtionden på grund av tidigare användning av det sedan år 2008 förbjudna ämnet PFOS.

Kemikalieinspektionen samverkar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att stimulera och stödja kommuner att aktivt arbeta med giftfri vardag.Flera kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom förskolan. Karlstad är en av dessa kommuner.

Vi vill att kommunen fortsätter detta framtidsarbete genom att utöka vår strävan mot en giftfri vardag.

Förslag:

Fasa ut och ta bort alla handbrandsläckare innehållande skum i Karlstads kommuns fastigheter och deras verksamheter och därigenom bidra till att inte öka förgiftningen av högfluorerade ämnen.

 

Karlstad 2016-01-12

Lena Andersson (S)                                                        Christer Alnebratt (S)

Kjell Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.