100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Tillväxtutskottet och Tillväxtfunktionen

1. En tydlig väg in för företagsfrågor!
2. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
3. Regelbundna samråd med representanter för regionala utvecklingsnämnden
4. Regelbundna samråd med riksdagsledamöter med ansvar för tex näringslivsfrågor, infrastruktur och regional utveckling lokala
5. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum med stor branschbredd
6. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
7. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
9. Nämnderna ska genomföra företagsbesök inom sina verksamhetsområden
10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher
13. Tillväxtutskottet ska även ansvara för vissa strategiska arbetsmarknadsfrågor
14. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
15. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
16. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
17. Ökad samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
18. Feriearbeten för fler ungdomar
19. Tillvarata entreprenörskaps- och företagskompetens hos nyanlända
20. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR)

21. Ökat samarbetet inom etableringsfrågor
22. Ökat samarbete inom besöksnäringen
23. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
24. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
25. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
26. Ökat samarbete inom gods- och logistik
27. Ökat samarbete inom tillståndshandläggning
28. Ökat samarbete inom fysisk planering och investeringar, tex sim- och motorkapacitet
29. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
30. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel

31. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad och Centrum Karlstads roll och mandat
32. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
33. P-skiva på försök i centrala Karlstad
34. Få till parkeringsanläggningarna vid portarna till centrum
35. Mer gröna inslag på gågator och torg
36. Fler kulturella inslag på gågator och torg
37. Moderna och flexibla regler för torghandeln så att antalet aktörer ökar
38. Förbättra belysningen i centrum
39. Förbättra snöröjningen och halkbekämpningen i centrum
40. Förbättrad samverkan med Välsvikens och Bergviks köpcenter

Etableringar

41. Etableringsarbetet i Karlstads kommun (2.0), Karlstad Business Region och på regional nivå måste fungera och vara samordnat
42. Samverkan med Tillväxtverket, Business Sweden och EU-fonder/program
43. Etableringar inom alla branscher är välkomna
44. Etableringsarbetet ska präglas av ett jämställdhetsfokus
45. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
46. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
47. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande

48. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
49. Medverka till fler mentorskap
50. Utbilda näringslivsutvecklarna i genusvetenskap med fokus på kvinnors företagande
51. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
52. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag

53. Prioritera insatser gentemot mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
54. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

Näringslivsorganisationer

55. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)
56. Bjud regelbundet in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
57. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province, Compare och IUC/Stål & Verkstad

Infrastruktur

58. Utveckla flygtrafiken och andra verksamheter vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet och andra aktörer
59. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
60. Utveckla hamnområdet i Karlstad så att alla transportslag kan mötas och andelen gods till sjöss ökar
61. Säkerställa en järnvägsförbindelse för godset till Välsviken

Upphandling

62. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
63. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar
64. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
65. Genomför innovationsupphandlingar
66. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
67. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet

68. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
69. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
70. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
71. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
72. Inför entreprenörskap i grundskolan
73. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter

74. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun
75. Besöka fler näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
76. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum

77. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
78. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen

79. Utveckla samarbetet med Visit Värmland och besöksnäringens aktörer i Karlstadsregionen
80. Fler besöksmål i Vänerskärgården
81. Ta fram fler centrala ställplatser för husbilar
82. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang
83. Stärk Karlstad som besöksmål på vintern

Markanvisning/företagslokaler/bostäder

84. Använda kommunens nya markpolicy i syfte att möjliggöra fler bostads- och verksamhetsetableringar i hela kommunen
85. Fler strategiska markförvärv
86. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
87. Ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
88. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
89. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
90. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb

91. Förstärkt strategiskt arbete när det gäller statliga verksamheter i Karlstadsregionen
92. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad
93. Proaktivt arbete när det gäller att attrahera nyetableringar eller omlokaliseringar av statlig verksamhet

Sociala kooperativ och kooperativt företagande

94. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas
95. Stimulera kooperativt företagande

Innovationssystemet

96. Tydliggör kommunens roll och uppgift i aktörs- och innovationstödssystemet
97. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’
98. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
99. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning

100. Fler e-tjänster och med möjlighet att följa sina pågående ärenden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.