Karlstad ska vara en jämlik och hållbar kommun

Socialdemokraterna Karlstad tar ansvar för morgondagen. Vi vill skapa ett samhälle som bygger en hållbar framtid för våra barn och unga, för kommande generationer. Vårt mål är ett klimatneutralt Karlstad.  En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Ansvar för morgondagen kräver förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier.

En stor och viktig del av arbetet sker på lokal nivå. Karlstads kommun ska vara en föregångare i arbetet för en hållbar utveckling.

Den gröna staden handlar om att utforma människors livsmiljöer på ett tilltalande och tillgängligt sätt. Grönytorna ska vara inbjudande att vistas i, men även kunna användas på mindre traditionella vis.

Vi vill bygga en ny modern och hållbar stadsdel. Vi måste bygga mer medvetet och genomtänkt, blandat, tryggt och framtidsinriktat. Människor med olika bakgrund behöver mötas i vardagen. Stadsdelen byggs så att behovet av transporter minskar. En väl utbyggd kollektivtrafik ska vara en självklarhet. Träbyggnation prioriteras.

Idag klarar kommunen inte målen i miljö- och klimatstrategin. Socialdemokraterna föreslår att miljönämnden får använda överskottsmedel för att snabba upp arbetet.

Vi väljer att satsa på:

  • Klimatklivet förstärks och förlängs för att stimulera klimatarbetet på lokal och regional nivå
  • Industriklivet införs. Innebär att industrin får ekonomiskt stöd i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser
  • Elfordonspremie införs
  • Investeringsstödet för solceller förstärks och förlängs
  • Vi vill införa ett hållbarhetsråd i kommunen
  • Karlstad ska vara klimatneutralt senast 2030
  • Utred en ny stadsdel med ekologisk profil
facebook Twitter Email