Karlstad ska ha en jämlik kunskapsskola

Alla skolor ska vara bra skolor

I skolan läggs grunden för samhällsbygget. Alla elever ska ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Alla skolor ska vara bra skolor.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt statsbidragen till skolan kraftigt, det handlar om 60 miljoner kronor årligen för Karlstad. Ytterligare medel aviserades i budgeten för 2018. Satsningar på välfärden går före skattesänkningar för oss Socialdemokrater, därför kan vi nu satsa på skolan.

 

Karlstad ska erbjuda ett livslångt lärande. Det innebär att alla karlstadsbor ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet, genom hela livet.

Alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter åk 9 och alla gymnasieelever ska klara examen. Grunden för detta läggs i en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn.

Fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola i arbetet med elevernas utveckling och lärande.

Vi väljer att satsa på:

  • Läxhjälp ska erbjudas alla barn
  • Lågstadiesatsning, ökad bemanning
  • Fritidshemmen
  • Satsningar på elevhälsan med fler kuratorerr
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Ytterligare ett förskoleteam ”Tummen” som vänder sig till förskolebarn som riskerar fara illa
  • Ökade resurser till barn med särskilda behov
  • Pengar till ökad måluppfyllelse i gymnasiet
  • Fler utbildningsplatser på Komvux
facebook Twitter Email