Karlstad ska vara en bra kommun hela livet

I Karlstad ska alla känna sig trygga i vardagen, genom hela livet, och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs.

Din bästa tid är nu! Allt fler lever allt längre och är friskare. Det är angeläget att samhället på olika sätt anpassas. Fysisk tillgänglighet i offentliga miljöer borde vara självklar. Kultur- och föreningsverksamhet ska erbjuda ett lockande utbud som stimulerar till ett aktivt seniorliv.

Pensionärsorganisationerna är en viktig samarbetspart, men också övrigt föreningsliv kan utveckla sina verksamheter för seniorer.

Bostadsfrågan är viktig. Det behövs olika former av trygghetsboenden, seniorboenden och anpassning av äldre flerbostadshus.

Det finns stora möjligheter att öka självständigheten i vardagen genom att använda nya, spännande, tekniska lösningar.

Kosten är viktig för en god hälsa. Maten som erbjuds inom äldreomsorgen ska vara vällagad och välsmakande. Personalen ska erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling och professionell handledning i omvårdnadsarbetet.

En förbättrad ekonomisk trygghet är viktigt. Den så kallade ”pensionärsskatten” sänks och bostadstillägget höjs.

Vi väljer att satsa på:

  • Sänkt pensionärsskatt
  • Höjt bostadstillägg, från 5000 kr till 5600 kr
  • Höjt allmänt tandvårdsbidrag
  • Avgiftsfritt på vårdcentralen för alla över 85 år
  • 18 miljoner extra från regeringen till Karlstads äldreomsorg
  • Långsiktig plan i kommunen för äldreboenden
  • Fler platser för vårdutbildning på Komvux
  • Förbättrad belysning och halkbekämpning
  • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
  • Utreda lokalbidrag för seniorverksamhet i föreningslivet
facebook Twitter Email