Nyheter

100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Bilaga till budgeten 2017-06-02 Tillväxtcentrum 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra…

Läs mer

Motion angående parkeringsyta i Väse

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i Väse genom att tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkering. Enligt detaljplanen kan tomten användas till bostad eller parkering. Idag är trafiksituationen sådan att föräldrar parkerar på båda sidor om Skolgatan när de ska lämna eller hämta sina barn på skolan eller förskolan. Det har försvårat…

Läs mer

Försöksverksamhet med Personlig koordinator för familjer med barn som har rörelsenedsättning/ flerfunktionsnedsättning

Såväl statliga utredningar (RiR 2011:17) som flera andra undersökningar visar att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ta ett stort ansvar för att samordningen av det stöd barnet behöver ska fungera.  Det kräver mycket kraft och energi och den stora belastningen kan riskera föräldrarnas hälsa, deras föräldraförmåga liksom möjligheten att arbeta. I Göteborg…

Läs mer
facebook Twitter Email